सूचना तथा समाचार

सूचना तथा संचार प्रविधि ( कम्प्युटर) सम्वन्धि विषयको तालिम संचालनको लागि terms of References (ToR)

जनप्रतिनिधि कर्मचारी तथा माध्यमिक , आधारभूत तहका प्रधानाध्यपकहरुलाई कम्प्युटर सम्वन्धि विषयको तालिम संचालनको लागि  terms of References (ToR) 

परामर्श सेवा खरिद सम्वन्धि सूचना

परामर्श सेवा खरिद सम्वन्धि सूचना

Pages