FAQs Complain Problems

समचार

कर्चारीहरुको विदाको फारम

बिदाको  निवेदन

कोशि प्रदेश

सिलीचोङ गाउँपालिका

कर्मचारीले प्रयोग गर्ने

नाम ..................................................... कर्म´चारी  संकेत  नं. ................................................ शाखा/विभाग ............................................. पद.....................................

िह्न लगाउने

मागेको विदाको किसिम

विदाको अवधि

कारण

 

१.        भैपरी आउने र पर्व विदा

 

 

 

२.        घर विदा

 

 

 

३.        बिरामी विदा

 

 

 

४.        प्रसुति विदा/ प्रसुति स्याहार विदा

 

 

 

५.        किरिया विदा

 

 

 

६.        अध्ययन विदा

 

 

 

७.        असाधारण विदा

 

 

 

विदाको मिति .................................................... देखि...................................................... सम्म।

 

कर्मचारीको सही  ....................

कर्मचारी प्रशासन शाखाले प्रयोग गर्ने

विदाको किसिम

अघिको बाँकी

हाल मागेको

 रहन आउने

१.        भैपरी आउने र पर्व विदा

 

 

 

२.        घर विदा

 

 

 

३.        बिरामी विदा

 

 

 

४.        प्रसुति विदा/ प्रसुति स्याहार विदा

 

 

 

५.        किरिया विदा

 

 

 

६.        अध्ययन विदा

 

 

 

७.        असाधारण विदा

 

 

 

 

 .....................................                                                                             मिति ...................................

कर्मचारीको दस्तखत

कर्मचारी  प्रशासन शाखा                                                                                                                                                                                                 

 

           
     

 

सिफारिस भएको                                    सिफारिस नभएको                     विदा सकिने मिति

 

 

 

 

            ....................................

     निकटतम माथिल्लो अधिकृत                                                                                                                                                                                                           मितिः ......................................

कुनै  कुरा  भए  जनाउनेः- ...................................

 

 
 

 

    स्वीकृत                                          अस्वीकृत                                      विदा सकिने मिति

 

 

 

 

...........................

स्वीकृत दिने अधिकृत

            पद:                                                                                                                                                                                           मिति ...............................

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कर्मचारीको जानकारीको निमित्त

सिलीचोङ गाउँपालिका
कोशि प्रदेश

 

विदा स्वीकृतिको सूचना

पत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                    मिति:..............................

 श्री ...................................................

 

विदाको किसिम

अवधि

शुरु हुने मिति

कार्यालयमा हाजिर हुने मिति

 

 

 

 

 

..........................................

सूचना गर्ने कर्मचारीको दस्तखत कर्मचारी प्रशासन शाखा

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: